Walne zebranie sprawozdawcze

Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża rozliczyło swój Zarząd z działalności za 2018 rok.
W dniu 30 marca 2019 roku na przystani Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża w Chełmży odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na 71 członków Stowarzyszenia w Zebraniu uczestniczyły 34 osoby.
Zebranie otworzył i przywitał wszystkich przybyłych Prezes Stowarzyszenia Maciej Jaskuła proponując porządek obrad, porządek zebrania został uzupełniony o dodanie dyskusji nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2018.


Następnie po zaakceptowaniu przez zgromadzonych porządku Zebrania na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono Przemysława Olejniczaka, a na Sekretarza Monikę Michel. W wyniku głosowania jawnego jednomyślnie wybrano wymienione osoby na Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
Przewodniczący Zebrania zapoznał uczestników w treścią Regulaminu Walnego Zebrania Członków w dniu 30.03.2019. Nikt nie wniósł uwag więc Regulamin przyjęto jednomyślnie . Po przedstawieni przez Kolegę Olejniczaka sprawozdania merytorycznego oraz finansowym z działalności Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, uczestnicy Zebrania zadawali pytania. Kolega Piotr Sadzikowski poprosił o szczegółowe podanie wszystkich kosztów Regat Długodystansowych i wyjaśnienie dlaczego kwota była tak duża. Przewodniczący Zebrania oraz Joanna Aszyk, księgowa, wyjaśnili wszelkie kwestie. Odpowiedź uznana została za satysfakcjonującą. Poruszano również sprawę wysokości nagród przyznawanych na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie a także udziału Stowarzyszenia w imprezach regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Następnie po przedstawieniu treści Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SBŻ z kontroli działalności Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Komisja Rewizyjna w składzie: Koledzy Henryk Adamczyk i Dariusz Szczutkowski pozytywnie oceniła działalność Stowarzyszenia i jego finanse oraz nie stwierdziła nieprawidłowości. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie Zarządowi absolutorium za kontrolowany okres.
W dalszej kolejności przeprowadzono głosowania i podjęto uchwały w sprawach przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok, przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018.
Uczestnicy Zebrania w jawnym głosowaniu (30 osób za, 3 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymująca się) przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Podczas obrad Walnego Zebrania przeprowadzono również wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Zebranie jednomyślnie podjęło uchwalę odnośnie wyboru Koleżanki Moniki Michel do Zarządu Stowarzyszenia i Kolegi Lecha Mateckiego do Komisji Rewizyjnej.
W wolnych wnioskach po zaproponowaniu przez Prezesa Stowarzyszenia Macieja Jaskułę nadania honorowego członkostwa Burmistrzowi Miasta Chełmża, Panu Jerzemu Czerwińskiemu po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Panu Burmistrzowi. Kolega Piotr Sadzikowski wskazał na potrzebę uregulowania zasad korzystania z przystani dla osób szkolonych w ramach kursów żeglarskich, zebrani zobowiązali Zarząd do opracowania regulaminu dotyczącego w/w problemu. Kolega Jerzy Lewandowski zaproponował aby rejestrować prace wykonywane na rzecz Stowarzyszenia na terenie Przystani oraz wyznaczenia miejsc do cumowania jachtów dla obecnych i nowych członków.
Zebrani również zgłaszali propozycje dotyczące funkcjonowania strony internetowej, sposobu informowania członków o bieżących sprawach Stowarzyszenia, ubezpieczenia przystani i monitoringu oraz aktywnego udziału członków w zamierzeniach kalendarzowych Stowarzyszenia.
Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podziękował Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za owocną prace w 2018 roku oraz uczestnikom za obecność i aktywną dyskusję.