UCHWAŁA Nr XXV/180/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 listopada 2005 r.

 


w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Toruńskiego.

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

 

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje

 

§ 1

 

1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, w ciągu całego roku, na następujących jeziorach:
1) Jezioro Archidiakonka - m. Chełmża i gm. Chełmża
2) Jezioro Dzikowo - gm. Obrowo
3) Jezioro Kozielec - gm. Łubianka
4) Jezioro Głuchowo - gm. Chełmża
5) Jezioro Grodno - gm. Chełmża
6) Jezioro Dźwierzno - gm. Chełmża
7) Jezioro Kamionki - gm. Łysomice
8) Jezioro Górsk - gm. Zławieś Wielka
9) Jezioro Józefowo - gm. Lubicz
10) Jezioro Zacisze - gm. Czernikowo
11) Jezioro Kijaszkowo - gm. Czernikowo
12) Jezioro Steklin - gm. Czernikowo
13) Jezioro Liciszewy - gm. Czernikowo.
2. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowym w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz od 21:00 do 3:00 na jeziorach:
     1) Jezioro Chełmżyńskie - m. Chełmża i gm. Chełmża
     2) Jezioro Osiek - gm. Obrowo.
3. Skutery wodne na akwenie Jeziora Chełmżyńskiego mogą być używane w godz. 11:00 do 19:00 w odległości nie mniejszej niż 100 m od urządzonych kąpielisk i plaż. 

 

§ 2

 

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy: 
1) Policji, Straży Pożarnej, Państwowej Straży Rybackiej, wodnych służb ratowniczych, służb ochrony środowiska i innych służb - podczas wykonywania czynności służbowych,
2) klubów i organizacji sportowych zabezpieczających zawody sportowe i treningi.

 

§ 3

 

Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXI/165/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2001r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.