Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża zostało zawiązane 21 sierpnia 2011 roku przez grupę sympatyków żeglarstwa związanych z Jeziorem Chełmżyńskim,  jako inicjatywa mająca na celu aktywizację oraz rozwój turystyki i sportów wodnych na naszym jeziorze.
Cele Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża

(wyciąg ze Statutu; Roz. II par. 9 pkt 1 i 5)


1.Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, a jego celem są działania zgodne z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 
a) działania sprzyjające rozwojowi turystyki wodnej Jeziora Chełmżyńskiego oraz miasta i gminy Chełmża,
b) uczestniczenie w planowaniu infrastruktury Jeziora Chełmżyńskiego,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d) upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie, sportach wodnych i turystyce, ich historii i tradycjach oraz kształtowanie etyki żeglarskiej,
e) organizowanie rekreacji ruchowej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych,
f) organizowanie szkoleń na podstawowe stopnie żeglarskie i w innych dyscyplinach sportowych zgodnie z obowiązująprzepisami,
g) organizowanie turystyki wodnej dla członków Stowarzyszenia, dzieci i młodzieży,
h) organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, zlotów, wycieczek oraz udział w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i stowarzyszenia,
i) organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
j) wypożyczenia, czartery i przechowywanie sprzętu pływającego,
k) usługi szkutnicze,
l) współdziałanie z organami władzy samorządowej oraz państwowej,
m) inicjowanie wymiany doświadczeń w zakresie działalności programowej Stowarzyszenia oraz rozwijanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, klubami krajowymi i zagranicznymi, 
n) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
o) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
p) promocja zdrowia,
q) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
r) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
s) działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
t) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz środowisk patologicznych,
u) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


5. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a) kampanie informacyjne na rzecz rozwoju sportu w regionie,
b) stworzenie platformy kontaktu i komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem i sponsorami,
c) promocję edukacji i wychowywania poprzez sport,
d) organizowanie wolontariatu pracowniczego przy poszczególnych imprezach,
e) organizowanie wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
f) wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych poprzez organizowanie integracyjnych zawodów sportowych,
g) organizowanie akcji aktywizujących dzieci i młodzież do brania udziału zajęciach sportowych,
h) nawiązanie kontaktu z klubami sportowymi z zagranicy i organizowanie międzyklubowych wymian zawodników.