Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża

Zostało zawiązane 21 sierpnia 2011 roku przez grupę sympatyków żeglarstwa związanych z Jeziorem Chełmżyńskim,  jako inicjatywa mająca na celu aktywizację oraz rozwój turystyki i sportów wodnych na naszym jeziorze.

Cele Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża

(wyciąg ze Statutu; Roz. II par. 9 pkt 1 i 5)


1.Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, a jego celem są działania zgodneart. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 
a) działania sprzyjające rozwojowi turystyki wodnej Jeziora Chełmżyńskiego oraz miasta i gminy Chełmża,

b) uczestniczenie w planowaniu infrastruktury Jeziora Chełmżyńskiego,

c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

d) upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie, sportach wodnych i turystyce, ich historii i tradycjach oraz kształtowanie etyki żeglarskiej,

e) organizowanie rekreacji ruchowej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych,

f) organizowanie szkoleń na podstawowe stopnie żeglarskie i w innych dyscyplinach sportowych zgodnie z obowiązująprzepisami,

g) organizowanie turystyki wodnej dla członków Stowarzyszenia, dzieci i młodzieży,

h) organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, zlotów, wycieczek oraz udział w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i stowarzyszenia,

i) organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

j) wypożyczenia, czartery i przechowywanie sprzętu pływającego,

k) usługi szkutnicze,

l) współdziałanie z organami władzy samorządowej oraz państwowej,

m) inicjowanie wymiany doświadczeń w zakresie działalności programowej Stowarzyszenia oraz rozwijanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, klubami krajowymi i zagranicznymi,
 
n) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

o) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,

p) promocja zdrowia,

q) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

r) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

s) działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

t) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz środowisk patologicznych,

u) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


5. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a) kampanie informacyjne na rzecz rozwoju sportu w regionie,

b) stworzenie platformy kontaktu i komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem i sponsorami,

c) promocję edukacji i wychowywania poprzez sport,

d) organizowanie wolontariatu pracowniczego przy poszczególnych imprezach,

e) organizowanie wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,

f) wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych poprzez organizowanie integracyjnych zawodów sportowych,

g) organizowanie akcji aktywizujących dzieci i młodzież do brania udziału zajęciach sportowych,

h) nawiązanie kontaktu z klubami sportowymi z zagranicy i organizowanie międzyklubowych wymian zawodników.