Uchwała składki

Uchwała nr 3/2013
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie wysokości składek członkowskich w 2013 roku

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1
Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych i członków kandydatów wynosi 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

§ 2
Wysokość rocznej ulgowej składki członkowskiej wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych).

§ 3
Uprawnieni do opłacania ulgowej składki członkowskiej są:
a) jedno z małżonków oraz inna osoba w rodzinie, gdy są członkami Stowarzyszenia,
b) emeryci i renciści.

§ 4
Składka członkowska opłacana jest:
a) za cały rok z góry do 10 marca każdego roku lub
b) w dwóch równych ratach: do 10 marca oraz do 10 lipca lub
c) w czterech równych ratach: do 10 marca, 10 czerwca, 10 września oraz do 10 grudnia.

§ 5
Składka członkowska winna być wpłacona wyłącznie na konto Stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy 25 9484 1017 2600 0228 4516 0001
Wpłata na konto powinna zawierać w opisie imię i nazwisko członka, czego dotyczy (Imię i Nazwisko, składka członkowska zwykła lub ulgowa; roczna lub półroczna lub kwartalna).

§ 6
Członkowie honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osób biorących udział w głosowaniu - 15
za przyjęciem głosowało - 15
przeciw - 0
wstrzymało się od głosu - 0

Przewodniczący Zebrania Przemysław Olejniczak
Protokolantka Zebrania Monika Michel

Regulamin opłacania składek

Regulamin opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Białe Żagle Chełmża

§ 1.
Postanowienia ogólne.
Na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża każdy członek zwyczajny oraz członek kandydat, przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do regularnego uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym przez Zarząd regulaminem. Nieopłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia członka ze Stowarzyszenia. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia. Jest także dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Stowarzyszenia. O wysokości składki, sposobach i warunkach jej opłacania decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi wyznaczony Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z dokładnym uzasadnieniem oraz podpisem.

§ 2.
Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania O wysokości składki członkowskiej oraz terminie jej opłacenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Składka winna być wpłacona konto Stowarzyszenia. Wpłata na konto powinna zawierać w opisie imię i nazwisko członka, czego dotyczy (Imię i Nazwisko, składka członkowska zwykła lub ulgowa; roczna lub półroczna lub kwartalna). Dwa razy w roku, na początku czerwca oraz grudnia, w siedzibie Stowarzyszenia publikowana jest informacja o stanie opłacania składek przez wszystkich członków. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. Nieopłacenie składki w obowiązującym terminie automatycznie skutkuje zawieszeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 3.
Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie lub innej wysokości niż wskazana w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

§ 4.
Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia Członek usunięty z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia. Warunkiem ponownego przyjęcia członka do Stowarzyszenia jest opłacenie zaległych składek oraz skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu. § 5. Postanowienia końcowe W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu 9.09.2011 roku.

Wysokość składek

Składki należy wpłacać na konto stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 25 9484 1017 2600 0228 4516 0001

Na przelewie należy wpisać imię i nazwisko, rodzaj składki oraz okres za jaki jest ona wpłacana.

Wysokość składek
Składka zwykła roczna: 200 zł - członkowie zwyczajni,
Skladka ulgowa: 12 zł - pozostali członkowie rodziny osoby płacącej składkę zwykłą.

Składki należy wpłacać
a) rocznie w terminie do 10 marca każdego roku,
b) w dwóch równych ratach - pierwsza do 10 marca, druga do 10 lipca każdego roku,
c) w czterech równych ratach - pierwsza do 10 marca, druga do 10 czerwca, trzecia do 10 września oraz czwarta do 10 grudnia każdego roku.

Opłata za cumowanie jachtu

Opłata za cumowanie jachtu wynosi:

a) dla członka Stowarzyszenia Białe Żagle Chełmża 150 zł rocznie.
b) dla osób spoza stowarzyszenia ustalona jest opłata 80 zł miesięcznie.

Pierwszeństwo przy pomoście mają członkowie stowarzyszenia.

Opłatę należy wnosić na konto stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 25 9484 1017 2600 0228 4516 0001