Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Białe Żagle Chełmża

 

[accordion showSpeed="450"] [item title="ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY"]

§ 1

Niniejsze stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może też używać skróconej nazwy Białe Żagle Chełmża.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Chełmża, a siedzibą władz miasto Chełmża. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Jest powołane na czas nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7. 04. 1989 Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności może współpracować z instytucjami i organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi.

§ 7

1 Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2 O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim członków. Stowarzyszenie może współpracować z wolontariuszami. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

[/item] [item title="ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA"]

§ 9

1 Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, a jego celem są działania zgodne z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

a działania sprzyjające rozwojowi turystyki wodnej Jeziora Chełmżyńskiego oraz miasta i gminy Chełmża,

b uczestniczenie w planowaniu infrastruktury Jeziora Chełmżyńskiego,

c upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

d upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie, sportach wodnych i turystyce, ich historii i tradycjach oraz kształtowanie etyki żeglarskiej,

e organizowanie rekreacji ruchowej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych,

f organizowanie szkoleń na podstawowe stopnie żeglarskie i w innych dyscyplinach sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g organizowanie turystyki wodnej dla członków Stowarzyszenia, dzieci i młodzieży,

h organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, zlotów, wycieczek oraz udział w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i stowarzyszenia,

i organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

j wypożyczenia, czartery i przechowywanie sprzętu pływającego,

k usługi szkutnicze,

l współdziałanie z organami władzy samorządowej oraz państwowej,

m m) inicjowanie wymiany doświadczeń w zakresie działalności programowej Stowarzyszenia oraz rozwijanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, klubami krajowymi i zagranicznymi,

n działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

o działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,

p promocja zdrowia,

q działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

r działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

s działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

t działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz środowisk patologicznych,

u działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2 Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3 Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia należy między innymi:

a organizacja zajęć i szkoleń,

b organizacja obozów rekreacyjno – sportowych,

c organizacja imprez sportowych i turystycznych,

d wynajmowanie środków transportu wodnego oraz wynajmowanie innego sprzętu będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e wynajmowanie pomieszczeń, terenu, miejsc do cumowania oraz urządzeń i maszyn będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

4 Cały dochód osiągany przez Stowarzyszenie przeznacza się na realizację zadań statutowych określonych w § 9 ust. 1.

5 Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a kampanie informacyjne na rzecz rozwoju sportu w regionie,

b stworzenie platformy kontaktu i komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem i sponsorami,

c promocję edukacji i wychowywania poprzez sport,

d organizowanie wolontariatu pracowniczego przy poszczególnych imprezach,

e organizowanie wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,

f wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych poprzez organizowanie integracyjnych zawodów sportowych,

g organizowanie akcji aktywizujących dzieci i młodzież do brania udziału zajęciach sportowych,

h nawiązanie kontaktu z klubami sportowymi z zagranicy i organizowanie międzyklubowych wymian zawodników.

[/item] [item title="ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI"]

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków:

1 zwyczajnych,

2 kandydatów,

3 wspierających,

4 honorowych.

§ 11

1 Członkami zwyczajnymi są pełnoletnie osoby fizyczne, które zadeklarują pisemnie swoje indywidualne członkostwo w Stowarzyszeniu. Osoby nieletnie mogą być członkami na podstawie pisemnej zgody prawnych opiekunów, nie mają one jednak biernego i czynnego prawa wyborczego.

2 Członkami kandydatami są pełnoletnie osoby fizyczne, które zadeklarują pisemnie swoje indywidualne członkostwo w Stowarzyszeniu zaopiniowane przez dwie osoby wprowadzajace -czlonkow zwyczajnych. Osoby nieletnie mogą być członkami kandydatami na podstawie pisemnej zgody prawnych opiekunów. Czlonkowie kandydaci nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 12

1 Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.

2 Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13

1 Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym w działaniach zawartych w Statucie Stowarzyszenia.

2 Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków.

3 Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 14

1 Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenie na podstawie pisemnego zgłoszenia po odbyciu rocznego okresu kandydackiego.

2 Przyjęcie na członka kandydata następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia zaopiniowanego przez dwie osoby wprowadzające – członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15

1 Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

c korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

2 Członkowie kandydaci mają prawo do:

a zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

b korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

3 Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2 2. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w zakresie działań statutowych.

3 3. dbania o wysoki poziom moralny i etyczny,

4 4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

5 5. opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Stowarzyszenia, dotyczy to tylko członków zwyczajnych oraz kandydatów,

6 6. uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

1 Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

a dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b rozwiązania się lub utraty osobowości prawnej Stowarzyszenia,

c skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy po uprzednim dwukrotnym upomnieniu,

d wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, postanowień niniejszego Statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie.

2 Od uchwały o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

[/item] [item title="ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA"]

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1 Walne Zebranie Członków,

2 Zarząd,

3 Komisja Rewizyjna.

§ 20

1 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.

2 Członkowie władz pełnią swoje funkcje w Stowarzyszeniu społecznie.

3 Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22

1 Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być: sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. Zebranie Sprawozdawcze

2 zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w ciągu roku. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.

3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5 W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

6 Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków w I terminie, zaś w II terminie, zwoływanym jedną godzinę po I terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1 uchwalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia,

2 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Stowarzyszenie,

3 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4 powoływanie i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,

5 nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

6 podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

7 rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,

8 zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

9 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.

§ 24

W przypadku nie udzielania przez Walne Zebranie Członków absolutorium, członkowie ustępującego Zarządu nie mogą kandydować w wyborach do władz na następną kadencję.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1 z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

2 z głosem doradczym - członkowie kandydaci

3 z głosem doradczym - delegaci członków wspierających, członkowie honorowi, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście,

4 prawo zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia przysługuje członkom zwyczajnym

§ 26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 27

1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 2 członków

2. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków w drodze oddzielnego tajnego głosowania.

3. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji funkcję tę przejmuje wiceprezes ds. organizacyjnych.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1 kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3 realizowanie wytycznych i zaleceń władz zwierzchnich w zakresie rozwoju Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4 uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,

5 ocena działalności Stowarzyszenia,

6 uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

7 podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i ustania członkostwa,

8 podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 29

Do zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

§ 30

1 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2 Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.

3 Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.

4 Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6 Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

7 Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

a członkowie organu zarządzającego ani pozostający z nimi w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

[/item] [item title="ROZDZIAŁ V - NAGRODY I WYRÓŻNIENIA"]

§ 32

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Stowarzyszenie osób.

[/item] [item title="ROZDZIAŁ VI - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA"]

§ 33

1 Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2 Na fundusze Stowarzyszenia mogą składać się:

a składki członków Stowarzyszenia,

b dotacje,

c darowizny, spadki, zapisy,

d dochody z majątku Stowarzyszenia,

e wpływy z ofiarności publicznej,

f inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Stowarzyszenia.

[/item] [item title="ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE"]

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 35

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia, z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto Uchwałą nr 7/2011 w dniu 18 grudnia 2011 roku w Chełmży.

[/item] [/accordion]